Als u inwoner bent van de Europese Unie ("EU") of het Verenigd Koninkrijk ("VK"), kunt u bepaalde aanvullende rechten hebben, zoals hieronder beschreven. In het kader van deze kennisgeving heeft "persoonsgegevens" de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

VERWERKINGSGRONDEN EN GEVOLGEN

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op de volgende rechtsgronden:

  • Voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben (bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze diensten om een restaurant te reserveren, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze verplichting om uw reservering te verwerken en te administreren).
  • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (zoals belastingverplichtingen en wanneer wij verplicht zijn te voldoen aan wettelijke verzoeken van bevoegde autoriteiten, zoals handhaving).
  • Voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen (zoals het afstemmen van uw ervaring op onze Sites en voor het opsporen van fraude), op voorwaarde dat een dergelijke verwerking niet zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden.

De verwerking kan ook plaatsvinden met inachtneming van andere toepasselijke rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking, met name de bepalingen van de wetgeving van de lidstaten. Voor zover een hierboven beschreven rechtsgrond niet van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij om uw toestemming vragen voor een dergelijk specifiek doel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

UW RECHTEN

Voor zover een specifiek onderdeel van onze verwerking van uw persoonsgegevens afhankelijk is van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor toekomstige verwerkingen intrekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming. Artikel VI van het Privacybeleid beschrijft de mogelijkheden die wij u bieden om uw toestemming gemakkelijk te weigeren of in te trekken.

Als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en u er niet rechtstreeks voor kunt kiezen om zich af te melden, neem dan Contact met ons op.

Als u ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om het gevraagde doel van verzameling te vervullen, zoals het beantwoorden van uw vragen of het aanbieden van onze Sites aan u. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens heeft echter geen rechtsgevolgen voor u, tenzij anders aangegeven.

Aanvullende rechten op privacy van gegevens: Hieronder vindt u informatie over aanvullende rechten die u kunt hebben op basis van toepasselijke wetgeving:

  • Toegang: U kunt ons vragen om te bevestigen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. In het geval dat zo is, kunt u vragen om een kopie van uw persoonsgegevens, welke wij gratis zullen verstrekken, samen met informatie over de verwerking, zoals de doeleinden van de verwerking en de betreffende categorieën persoonsgegevens. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken. Voor verdere kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten. We kunnen verzoeken die buitensporig zijn afwijzen, met name als ze herhaald worden.
  • Correctie: U kunt bepaalde persoonsgegevens wijzigen in uw OpenTable-account. U kunt ons in bepaalde gevallen ook vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, bij te werken of vast te leggen, met name wanneer deze onjuist zijn.
  • Wissen: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten wissen.
  • Verzoek tot beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig worden bewaard.
  • Dataportabiliteit: U kunt vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt mogelijk het recht om deze gegevens naar een andere entiteit te verzenden.
  • Bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie. Als u een recht van bezwaar hebt en dit recht uitoefent, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn of zoals anderszins voorzien is bij toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat deze rechten onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden beperkt. Lees hier hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Let er op dat het noodzakelijk kan zijn bepaalde gegevens te bewaren voor administratieve doeleinden, voor het uitvoeren van transacties die u vóór het verzoek in gang had gezet, of voor andere doeleinden zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt worden door ontvangers binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Voor ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd, zijn sommige gecertificeerd op grond van het EU-U.S. Privacy Shield, terwijl anderen gevestigd zijn in landen met een adequaatheidsbesluit waarbij bepaalt is dat er overeenkomstig Europees recht een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens aanwezig is ( zie de lijst hier ). Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die vanuit het oogpunt van het Europees recht inzake gegevensbescherming geen adequaat beschermingsniveau bieden en waarvoor we de gegevensoverdracht zullen baseren op passende waarborgen, zoals standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismen in combinatie met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen opvragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in Artikel XI van het Privacybeleid.

Laaste Wijziging : 23 mei 2018