Deze Gebruiksvoorwaarden van OpenTable ("Overeenkomst") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites, mobiele sites, en apps van OpenTable (gezamenlijk aangeduid als de "OpenTable Sites") en de door OpenTable beschikbaar gestelde content, functies en services (de "Services").

In deze Overeenkomst betekent "OpenTable" en "wij" de OpenTable entiteit die de Services aan u aanbiedt en met wie u deze Overeenkomst aangaat, hetgeen afhankelijk is van het land waarin u woonachtig bent. Om te weten te komen welke OpenTable entiteit de Services aan u aanbiedt kunt u hier klikken. De termen "Gebruiker" en "u" verwijzen naar een gebruiker van de Services. Van deze Overeenkomst maken verder het standaardbeleid en de procedures en algemene voorwaarden voor gebruik van de Services van OpenTable deel uit, die hierin zijn opgenomen door verwijzing of door middel van in deze Overeenkomst opgenomen links (hierna gezamenlijk aangeduid als het “OpenTable Beleid”).

Door toegang te nemen tot de Services of deze te gebruiken, of door te klikken op “accepteren” of “akkoord” met betrekking tot deze Overeenkomst, (1) verklaart u deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en daaraan gebonden te zijn, en (2) staat u ervoor in dat u niet minderjarig bent en het u op grond van de wet niet is verboden toegang te nemen tot de Services of deze te gebruiken (inclusief, voor zover van toepassing, het kopen, schenken, gebruiken of verzilveren van OpenTable Gift Cards of Cadeaubonnen van Andere Aanbieders (zoals in deze Overeenkomst gedefinieerd)). DEZE OVEREENKOMST BEVAT ONDER MEER EEN ARBITRAGECLAUSULE WAARIN TEN AANZIEN VAN GEBRUIKERS DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF BEZITTINGEN EN OVERZEESE GEBIEDEN VAN DE VS), CANADA EN MEXICO DE MOGELIJKHEID VAN HET INSTELLEN VAN EEN ‘CLASS ACTION’ IS UITGESLOTEN.

Deze Overeenkomst (inclusief elk OpenTable Beleid) kan van tijd tot tijd door OpenTable worden aangepast of gewijzigd. U dient deze Overeenkomst dan ook regelmatig opnieuw door te lezen. U bent vrij om een gewijzigde versie van deze Overeenkomst al dan niet te accepteren, maar de gewijzigde versie van deze Overeenkomst moet worden aanvaard om gebruik te kunnen blijven maken van de Services. Het kan zijn dat u moet klikken op “accepteren” or “akkoord” om aan te geven dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst of van een gewijzigde versie daarvan, dient u elk gebruik van de Services te staken en zult u niet langer toegang tot uw Account (zoals hierna gedefinieerd) hebben. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door OpenTable, is op elk gebruik van de Services (waaronder het gebruik van de Reserveringsdiensten (zoals hierna gedefinieerd), Wachtlijstdiensten (zoals hierna gedefinieerd), Betalingsdiensten (zoals hierna gedefinieerd), of de aankoop van OpenTable Gift Card of Cadeaubonnen van Andere Aanbieders (elk zoals hierna gedefinieerd) de versie van deze Overeenkomst van toepassing die op het moment van gebruik van kracht is.

Deel I - Reserveringsdiensten

1. Restaurantreserveringen. OpenTable stelt via de OpenTable Sites restaurantreserveringsdiensten (de "Reserveringsdiensten") en wachtlijstdiensten (de "Wachtlijstdiensten") aan Gebruiker beschikbaar, met het doel om de gebruiker te faciliteren bij het reserveren van een tafel bij of plaatsing op een wachtlijst van deelnemende restaurants van derde partijen (elk, een "Restaurant"). Wanneer een Gebruiker via de OpenTable Sites een verzoek om een Restaurantreservering of plaatsing op een wachtlijst indient, neemt OpenTable contact op met het geautomatiseerde reserveringssysteem en wachtlijstsysteem van het Restaurant, indien van toepassing. De beschikbaarheid van reserveringen, en de geschatte wachttijd of de plaats op een wachtlijst wordt bepaald op het moment waarop Gebruiker het verzoek indient en is gebaseerd op de door het Restaurant aan OpenTable verstrekte informatie. Nadat een Gebruiker via de Sites van OpenTable een verzoek tot reservering of plaatsing op een wachtlijst heeft ingediend, wordt de status van de reservering of de wachtlijst door OpenTable per e-mail of een ander met de Gebruiker overeengekomen elektronisch communicatiemiddel aan Gebruiker bevestigd. Door gebruik te maken van de Reserverings- of Wachtlijstdiensten gaat Gebruiker akkoord met het ontvangen van reserverings- en wachtlijstbevestigingen, updates, wijzigingen en/of annuleringen per e-mail of ander elektronisch bericht .

2. No-Show Beleid. OpenTable streeft ernaar Gebruikers en Restaurants een superieure kwaliteit van dienstverlening te bieden. Om ons te helpen consistent een hoge kwaliteit van dienstverlening te handhaven, moeten Gebruikers reserveringen waarvan zij geen gebruik kunnen maken uiterlijk 30 minuten voor de gereserveerde tijd annuleren. U kunt uw reserveringen annuleren via de OpenTable Sites of door rechtstreeks met het Restaurant te bellen. Sommige Restaurants verlangen een creditcard- of betaalkaartnummer om een reservering definitief te maken. Om bij deze Restaurants gebruik te kunnen maken van de Reserveringsdiensten, dient u geldige creditcard- of betaalkaartgegevens te verstrekken. Om de geldigheid van de door u verschafte creditcard- of betaalkaartgegevens te verifiëren, kunnen wij een tijdelijke autorisatie op uw creditcard of betaalkaart instellen op het moment dat u uw creditcard- of betaalkaartgegevens verstrekt. Nadat wij hebben geverifieerd dat de door u verstrekte creditcard- of betaalkaartgegevens juist zijn, doorgaans binnen enkele dagen, wordt deze autorisatie weer opgeheven. Het kan zijn dat u uw reservering dient te annuleren in overeenstemming met het eigen annuleringsbeleid van het Restaurant, welk op het moment van reservering bekend wordt gemaakt. Creditcard- of betaalkaartgegevens worden door OpenTable gebruikt op de wijze als omschreven in ons Privacybeleid, en OpenTable is niet aansprakelijk voor kosten die eventueel op uw creditcard- of betaalrekening in rekening worden gebracht wanneer een reservering niet overeenkomstig het annuleringsbeleid van het Restaurant wordt geannuleerd.

Als u niet in staat bent van een reservering gebruik te maken en u deze niet uiterlijk 30 minuten voor de gereserveerde tijd annuleert, ontvangt u een e-mail van OpenTable waarin u wordt medegedeeld dat u in onze administratie staat geboekt als een ‘no-show’. Bij aankomst in het Restaurant is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om aan de host mede te delen dat de Gebruiker een reservering heeft. Door gebruik te maken van de Reserveringsdiensten gaat de Gebruiker ermee akkoord per e-mail een ‘no-show’ mededeling te ontvangen na een melding dat u niet bent verschenen, ongeacht of dat het geval was. Uw Account wordt geblokkeerd wanneer u binnen een periode van 12 maanden vier keer een ‘no-show’ bent. Klik hier om te weten te komen hoe u bezwaar kunt maken tegen een ten onrechte ontvangen ‘no-show’-melding. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de uiteindelijke beslissing over ‘no-shows’ geheel naar eigen inzicht wordt genomen door OpenTable.

Als u verwijderd wenst te worden van een wachtlijst waarop u via de Wachtlijstdiensten bent geplaatst, kunt u dat doen door uw plek op de lijst via de OpenTable Sites te beheren of het Restaurant rechtstreeks te bellen. Als u niet op tijd verschijnt bij het Restaurant, kan het Restaurant uw plaats op de wachtlijst geven aan de volgende persoon op de wachtlijst of u geheel van de wachtlijst verwijderen.

3. OpenTable Dining Rewards. Afhankelijk van het land waarin u woonachtig bent, kunt u de mogelijkheid hebben deel te nemen aan het beloningsprogramma van OpenTable (de "OpenTable Dining Rewards"). Indien van toepassing, is deelname onderworpen aan de Voorwaarden voor OpenTable Dining Rewards.

4. Richtlijnen voor Gebruik. Gebruiker gaat ermee akkoord de Reserveringsdiensten of Wachtlijstdiensten uitsluitend te zullen gebruiken met de intentie om van deze reserveringen of wachtlijstverzoeken gebruik te maken door tijdig bij het Restaurant te verschijnen, een maaltijd te bestellen en daarvoor te betalen. Gebruiker gaat er verder mee akkoord voor elk maaltijdmoment (bijv. lunch, diner, etc.) niet meer dan één reservering te maken of verzoek tot plaatsing op een wachtlijst in te dienen voor het eigen gebruik van de Gebruiker. Administratief medewerkers en/of conciërges kunnen met behulp van de Administrative Assistant- en/of Concierge-programma’s van OpenTable meerdere reserveringen maken, waarop de desbetreffende voorwaarden van toepassing zijn. Het is niet toegestaan reserveringen of een plaats op een wachtlijst door te (proberen te) verkopen en dit vormt, onder andere, grond voor annulering van uw reserveringen, verwijdering van de wachtlijst of ontzegging van uw toegang tot de Services. 

Deel II – Betaling, Cadeaubonnen en Overige diensten

5. Betaling, Cadeaubonnen en Overige Diensten. Afhankelijk van het land waarin u woonachtig bent, kan OpenTable aanvullende Services aanbieden, zoals door OpenTable via de OpenTable Sites beschikbaar gestelde betalingsdiensten (de "Betalingsdiensten"), door OpenTable uitgegeven elektronische en fysieke cadeaubonnen en vouchers (elk, een "OpenTable Gift Card"), elektronische cadeaubonnen en vouchers uitgegeven door deelnemende restaurants van derde partijen (elk, "Cadeaubonnen van Andere Aanbieders") en overige diensten. De voorwaarden die aanvullend op deze Services van toepassing zijn, maken deel uit van deze Overeenkomst en kunt u hier inzien: klik hier.

Deel III – Voorwaarden voor Alle Services

6. Privacybeleid. OpenTable is toegewijd u te helpen bij het beschermen van uw privacy online. Zie ons Privacybeleid voor meer details over hoe wij gegevens in verband met de Services verzamelen, gebruiken en delen.

7. Uw Account. U hebt de mogelijkheid (maar u bent niet verplicht) om via de OpenTable Sites een account aan te maken bij OpenTable ("Account"), om zo gebruik te kunnen maken van de Reserveringsdiensten, Wachtlijstdiensten of om OpenTable Gift Cards en Cadeaubonnen van Andere Aanbieders te kopen, te schenken of te verzilveren (waar van toepassing). Om gebruik te kunnen maken van de Betalingsdiensten moet u echter beschikken over een Account. Wanneer u een Account aanmaakt moet u waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en complete gegevens over uzelf verstrekken via het OpenTable registratieformulier ("Registratiegegevens"). U gaat er ook mee akkoord dat u de Registratiegegevens prompt aanpast om deze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw Account en de daarin opgenomen gegevens vertrouwelijk blijven en u bent, tenzij anders vereist op grond van het toepasselijke recht, zelf verantwoordelijk voor elk gebruik dat wordt gemaakt van uw Account, ongeacht of u hiervoor toestemming hebt gegeven. U gaat ermee akkoord OpenTable onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik dat wordt gemaakt van uw Account en van elke inbreuk op de beveiliging in verband met uw gebruik van de Services.

8. Communicatie van OpenTable. Wanneer u gebruikmaakt van onze Sites en Services kan OpenTable, met inachtneming van haar Privacybeleid, via elektronische berichten met u communiceren, zoals per e-mail, SMS of mobiele push notificaties.

9. Technische Vereisten. Om de Services te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een vaste of mobiele Internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten voor het gebruik van mobiel dataverkeer en SMS die voortkomen uit uw gebruik van de Services, inclusief voor meldingen afkomstig van de Services. Om gebruik te kunnen maken van op SMS gebaseerde diensten moet u beschikken over een actieve account bij een provider van elektronische communicatie via mobiele apparaten en u kunt geen gebruikmaken van een prepaid mobiele telefoon voor het ontvangen van dergelijke SMS diensten. OpenTable garandeert niet dat de Services met alle apparaten compatibel zijn of door alle mobiele providers worden ondersteund. Mogelijk dient u JavaScript (of vergelijkbare technologieën) geactiveerd te hebben om van de OpenTable Site gebruik te kunnen maken, en bepaalde functies en onderdelen van de OpenTable Site (waaronder maar niet beperkt tot het maken, wijzigen en annuleren van reserveringen) zijn mogelijk niet beschikbaar als JavaScript is gedeactiveerd.

10. Aanpassing van de Services. OpenTable behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, de Services van tijd tot tijd en zonder nadere aankondiging aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen, toevoegen of wijzigen van onderdelen van de OpenTable Sites, Restaurants en/of Winkeliers. OpenTable heeft met betrekking tot de voorgaande acties geen enkele aansprakelijkheid jegens u. Het enige middel dat u hebt wanneer u zich niet met deze wijzigingen kunt verenigen, is het staken van het gebruik van de Services. Door de Services na de wijzigingen te blijven gebruiken, geeft u aan de wijzigingen te erkennen en tevreden te zijn met alle Services.

11. Intellectuele Eigendomsrechten en Verlenen van Rechten aan Gebruiker. De via de Services aangeboden of daarop weergegeven functies, informatie en materialen zijn beschermd met auteursrecht, handelsmerken, octrooirecht en andere intellectuele eigendomswetten. Alle teksten, grafische content, video’s, data, en overige content die via de Services beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk aangeduid als de "OpenTable Content") worden uitsluitend aangeboden aan Gebruiker door OpenTable of haar partners of licentiegevers om het gebruik van de Services te ondersteunen. OpenTable behoudt zich het recht voor de OpenTable Content geheel naar eigen inzicht te wijzigen. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, verkrijgt Gebruiker geen licentie voor enig ander doel, en elk ander gebruik van de Services of de OpenTable Content door Gebruiker vormt een wezenlijke schending van deze Overeenkomst. Alle rechten op de Services en de OpenTable Content en op alle daarmee samenhangende octrooien, handelsmerken, auteursrechten, mask work rechten, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij OpenTable of haar partners of licentiegevers. Er wordt op grond van deze Overeenkomst geen licentie, recht of belang verleend in of op de handelsmerken van OpenTable of derden.

12. Applicatielicentie. OpenTable verleent Gebruiker, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de mobiele apps van OpenTable, uitsluitend in de vorm van objectcode, op daarmee compatibele mobiele apparaten van Gebruiker en uitsluitend om het toegestane gebruik door Gebruiker van de Services te ondersteunen.

13. Beperkingen op gebruik. De Services en OpenTable Content zijn uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik door Gebruiker voor de in deze Overeenkomst omschreven doeleinden. Elk ander gebruik is verboden. OpenTable behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen voor die haar toekomen op grond van het toepasselijke recht (inclusief statelijke, federale en provinciale/territoriale wetgeving). OpenTable behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen inzicht, de dienstverlening te weigeren, Accounts te beëindigen, content te verwijderen of aan te passen, reserveringen te annuleren of de toegang tot de Services te weigeren. U gaat ermee akkoord dat u niet (en anderen niet toestaat): (1) gebruik te maken van deep-links, robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde of handmatige apparaten, processen of middelen om toegang te krijgen tot de Services of OpenTable Content, of enig deel ervan te kopiëren, te doorzoeken of te monitoren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van OpenTable; (2) enige handeling uit te voeren waardoor (geheel ter beoordeling van OpenTable) de Services of de infrastructuur van OpenTable onredelijk of disproportioneel (kunnen) worden belast; (3) apparatuur, software of een methode te gebruiken om de functionaliteit van de Services te (trachten te) verstoren; (4) de Services of OpenTable Content, of enig onderdeel daarvan, te verhuren, te leasen, te kopiëren, of daartoe toegang te verlenen of deze in sub-licentie te geven aan derden; (5) enig onderdeel van de Services of de OpenTable Content te gebruiken om enig onderdeel van de Services of OpenTable Content aan te bieden aan of te integreren in een aan derden aangeboden product of dienst; (6) de broncode of niet-openbare API’s van de Services te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te trachten deze te verkrijgen, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van het toepasselijke recht (en in dat geval uitsluitend met voorafgaande kennisgeving aan OpenTable); (7) veranderingen aan te brengen in de Services of OpenTable Content of afgeleide producten te creëren van enig deel van het voorgaande; (8) eigendomsverklaringen en andere kennisgevingen die zijn opgenomen in de Services of OpenTable Content te verwijderen of onleesbaar te maken; (9) de Services of OpenTable Content te gebruiken voor illegale doeleinden; of (10) informatie over de prestaties van de Services of OpenTable Content openbaar te maken of de Services of OpenTable Content te gebruiken voor het maken van concurrerende analyses of benchmarking doeleinden. Hoewel de OpenTable Sites wereldwijd toegankelijk zijn, zijn niet alle functies of diensten die via of op de OpenTable Sites worden besproken, aangehaald, aangeboden of verstrekt, overal voor iedereen beschikbaar, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. OpenTable behoudt zich het recht voor het aanbieden en de omvang van een functie of dienst geheel naar eigen inzicht te beperken tot bepaalde personen of bepaalde geografische gebieden. 

14. United States Government Eindgebruikers. De Services vormen een “commercial item” in de zin van 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit “commercial computer software” en “commercial computer software documentation” zoals gebruikt in 48 C.F.R. 12.212. Overeenkomstig 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 t/m 227.7202-4 verkrijgen eindgebruikers die deel uitmaken van de Amerikaanse overheid uitsluitend die rechten op de OpenTable Sites die in voornoemde wetgeving staan vermeld.

15. Exportcontrole. Het is u niet toegestaan de OpenTable Sites of andere aspecten van de Services (of kopieën of aanpassingen daarvan) te gebruiken of te (her)exporteren waar dit een inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Amerikaanse en buitenlandse exportwet- en regelgeving. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Verenigde Staten of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat terrorisme ondersteunt en dat u niet voorkomt op een door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden partijen of partijen waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn.

16. Beëindiging. OpenTable kan uw mogelijkheid tot het gebruik van alle of bepaalde onderdelen van de Services opschorten of deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van redenen. Zonder het voorgaande te beperken, kan OpenTable uw toegang tot de Services opschorten indien wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst (of een OpenTable Beleid) geheel of gedeeltelijk schendt. In geval van blokkering of beëindiging kunt u al dan niet toestemming krijgen om de Services te gebruiken of opnieuw een Account te openen en, waar van toepassing, verliest u mogelijk de toegang tot en bent u mogelijk niet langer in staat om gebruik te maken van gespaarde diner-punten, zoals omschreven in de Voorwaarden voor OpenTable Dining Rewards. U aanvaardt dat OpenTable op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u is in verband met de beëindiging van deze Overeenkomst of de eventuele gevolgen daarvan. Het staat u te allen tijde vrij te besluiten niet langer gebruik te maken van de Services. U aanvaardt dat opheffing van uw Account kan resulteren in het wissen van daarin opgeslagen content, ten aanzien waarvan OpenTable op geen enkele wijze aansprakelijk is.

17. Beoordelingen, Opmerkingen, Berichten, en Andere Content. De Diensten kunnen u toestaan om content in te sturen, over te brengen, te posten of anderszins te verschaffen, waaronder, maar niet beperkt tot, beoordelingen, opmerkingen, waarderingen, foto's, afbeeldingen, video's, geluiden, tekst, gegevens, links, en locatie-gegevens; e-mails en andere berichten te versturen; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie in te sturen ("Gebruikerscontent"). Zulke Gebruikerscontent mag niet illegaal, bedreigend, obsceen, racistisch, beledigend, lasterlijk, of pornografisch zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, geen illegale activiteiten aanmoedigen of schadelijk zijn voor groepen en/of individuen, geen schending zijn van publiciteits- of privacyrechten van een derde, en niet opzettelijk onwaar of anderszins schadelijk  voor derden of aanstootgevend zijn, en mag niet bestaan uit software, computer virussen, commerciële aanbiedingen, politiek campagnemateriaal, kettingbrieven, bulk e-mails, enige vorm van "spam" of verwijzingen naar illegale activiteiten, wangedrag, opzettelijke  surplus, onware advertenties, of schendingen van gezondheidsvoorschriften (bijvoorbeeld vreemde objecten in voeding, voedselvergiftiging, etc.), of dit bevatten. Uw Gebruikerscontent moet onbevooroordeeld en objectief zijn. U mag geen beoordelingen, opmerkingen of waarderingen toevoegen voor welke u wordt gecompenseerd op enige wijze, of voor uw eigen restaurant of enig restaurant van uw werkgever, vriend, familie, of concurrent. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als een andere persoon of entiteit, of anderszins misleiden ten aanzien van de herkomst van Gebruikerscontent. De naam of alias die u kiest op te geven aan OpenTable kan publiekelijk worden vertoond bij zulke Gebruikerscontent. OpenTable behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om naar eigen inzicht Gebruikerscontent te monitoren, te verwijderen, of aan te passen, inclusief wanneer Gebruikerscontent deze Overeenkomst (inclusief enig OpenTable beleid) schendt, maar u erkent dat OpenTable mogelijk niet op regelmatige basis toegevoegde Gebruikerscontent beoordeelt. Indien u Gebruikerscontent toevoegt, en tenzij wij anders aangeven, geeft u OpenTable een niet-exclusief, eeuwigdurend, royaltyvrij, onherroepelijk en volledig sub-licentieerbaar (door meerdere lagen, inclusief aan restaurants, partners en andere websites en feeds van derden) recht om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te publiceren, er afgeleide werken van te creëren, te distribueren, weer te geven en anderszins te exploiteren, overal ter wereld via ieder medium, en, indien van toepassing, doet u hierbij afstand van enige privacy- of publiciteitsrechten of enige gelijksoortige rechten op de naam of de beeltenis van een persoon in aanvulling op enige persoonlijkheidsrechten of andere rechten die u kunt hebben op de Gebruikerscontent die u instuurt ten behoeve van OpenTable. U verklaart dat u de eigendom of de noodzakelijke toestemmingen heeft om Gebruikerscontent te gebruiken en het gebruik daarvan toe te staan zoals hierin beschreven. OpenTable is niet verantwoordelijk en accepteert geen aansprakelijkheid voor  Gebruikerscontent dat door u of enige andere Gebruiker of derde is ingestuurd, en evenmin garanderen wij de vertrouwelijkheid van Gebruikerscontent.

18. Verklaringen en Vrijwaring Gebruiker. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent of anderszins de controle uitoefent over alle rechten op de door u geplaatste Gebruikerscontent, dat alle door u geplaatste Gebruikerscontent juist is en dat de exploitatie van de Gebruikerscontent door OpenTable en haar andere Gebruikers, partners en licentiegevers geen inbreuk maakt op deze Overeenkomst, geen schade toebrengt aan anderen, en geen schending vormt van de rechten van derden (waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy- of publiciteitsrechten).U vrijwaart, stelt schadeloos en (op OpenTable's verzoek) verdedigt OpenTable, de aan haar gelieerde ondernemingen en haar en hun vertegenwoordigers, agenten, bestuurders, managers, functionarissen, werknemers en aandeelhouders (hierna gezamenlijk aangeduid als de "OpenTable partijen") voor en tegen alle vorderingen voorvloeiend uit (1) door u geplaatste Gebruikerscontent, (2) uw gebruik van de Services, en (3) elke (vermeende) schending door u van deze Overeenkomst.

19. Beperkingen van Aansprakelijkheid. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD, DE OPENTABLE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG LETSEL, VERLIES, ENIGE VORDERING OF DIRECTE SCHADE OF BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF UIT ANDERE HOOFDE, OOK INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN HET ZICH VOORDOEN VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET (1) DEZE OVEREENKOMST (INCLUSIEF WIJZIGINGEN DAARIN), (2) HET GEBRUIK VAN DE OPENTABLE SITES, SERVICES, OPENTABLE CONTENT OF GEBRUIKERSCONTENT, (3) ENIGE STORING OF VERTRAGING (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK OF HET GEEN GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE SERVICES OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN) OF (4) UW BEZOEK AAN EEN RESTAURANT OF DE UITVOERING OF NIET-UITVOERING VAN DE SERVICES OF HET GEDRAG OF BELEID VAN EEN RESTAURANT OF WINKELIER IN VERBAND DAARMEE. U BEGRIJPT VERDER GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT OP DERDEN DIE U DOOR MIDDEL VAN EEN KOPPELING OF OP ANDERE WIJZE VERWIJZEN NAAR DE OPENTABLE SITE, GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID RUST JEGENS GEBRUIKER, UIT WELKE HOOFDE OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE OF VERLIES VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF DE OPENTABLE CONTENT. OPENTABLE IS GEEN AGENT VAN NOCH IS ANDERSZINS GEASSOCIEERD MET ENIG RESTAURANT WAAR GEBRUIKER EEN RESERVERING MAAKT, OF MET BETREKKING WAARTOE HIJ INGAAT OP EEN AANBIEDING OF GEBRUIKMAAKT VAN EEN PROMOTIE, OF EEN REKENING HEEFT VOLDAAN MET GEBRUIKMAKING VAN DE BETALINGSDIENSTEN, OF MET EEN UITGEVER VAN CADEAUBONNEN. DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST IS NIET VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK OF DE EUROPESE UNIE VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OPZET OF ERNSTIGE NALATIGHEID ONZERZIJDS OF OP OVERLIJDEN, LICHAMELIJK LETSEL OF GEZONDHEIDSSCHADE.

VOOR ZOVER DE HIERBOVEN OPGENOMEN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE SCHADE NIET RECHTENS AFDWINGBAAR IS, GAAT U ER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN IN DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP CADEAUBONNEN, UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U (ONGEACHT DE OORZAAK EN DE IN TE STELLEN GERECHTELIJKE ACTIE) TE ALLEN TIJDE IS BEPERKT TOT 50,- US-DOLLAR ($50).

U en OpenTable begrijpen en aanvaarden dat de in dit artikel 19 en in artikel 20 opgenomen disclaimers, uitsluitingen en beperkingen essentiële onderdelen vormen van deze Overeenkomst en dat zij een redelijke verdeling van het risico vertegenwoordigen. U begrijpt in het bijzonder dat OpenTable onder andere voorwaarden niet in staat zou zijn de Services aan u beschikbaar te stellen en aanvaardt dat deze Overeenkomst van kracht en van toepassing blijft ook als wordt vastgesteld dat een in deze Overeenkomst opgenomen beperkt rechtsmiddel niet aan zijn wezenlijke doeleinde heeft voldaan.

20. Afwijzing van garanties. U AANVAARDT DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT OPENTABLE NIET KAN GARANDEREN DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN WERKEN. DE SERVICES, ALLE OPENTABLE CONTENT EN ALLE OVERIGE INFORMATIE, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE IN DE SERVICES ZIJN OPGENOMEN OF WAARTOE VIA DE SERVICES TOEGANG WORDT VERKREGEN, WORDEN AAN GEBRUIKER BESCHIKBAAR GESTELD “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE. OPENTABLE WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN, OF VRIJWARINGEN AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT EEN HANDELING, PRESTATIE OF HANDELSGEBRUIK. OPENTABLE GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN, DAT OPENTABLE DE VIA DE SERVICES AANGEBODEN INFORMATIE OF MATERIALEN CONTROLEERT OP JUISTHEID OF DAT ZIJ DEZE INFORMATIE OF MATERIALEN ZONDER VERLIES IN STAND ZAL HOUDEN OF BEWAREN. OPENTABLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, UITVAL VAN DE SERVICE OF ANDERE PROBLEMEN DIE INHERENT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN HET INTERNET EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN OF ANDERE SYSTEMEN DIE IN REDELIJKHEID BUITEN DE MACHT VAN OPENTABLE LIGGEN.

DE HIERBOVEN OPGENOMEN DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U KUNT ANDERE WETTELIJKE RECHTEN BEZITTEN. DE DUUR VAN DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN GARANTIE IS ECHTER BEPERKT TOT DE MAXIMALE DUUR ZOALS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT.

21. Websites, Apps en Diensten van Derde Partijen. De Services kunnen hyperlinks bevatten naar websites en apps van andere partijen dan OpenTable. Deze hyperlinks zijn uitsluitend opgenomen ten behoeve van Gebruiker, en OpenTable oefent geen controle uit over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Het opnemen door OpenTable van hyperlinks naar deze websites of apps betekent niet dat OpenTable het op of in die websites of apps opgenomen materiaal goedkeurt of op enigerlei wijze is geassocieerd met de exploitanten daarvan. OpenTable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de websites of apps van derden of de daarvan deel uitmakende of daarin opgenomen of beschikbaar gestelde content, functies, producten of diensten. Voor zover u gebruikmaakt van de Services met behulp van apps die zijn ontwikkeld voor mobiele apparaten die zijn ontwikkeld voor Apple iOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry, zijn Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited respectievelijk derden-begunstigden bij deze overeenkomst. Deze derden-begunstigden zijn geen partij bij deze overeenkomst en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Services. Op uw toegang tot de Services via de genoemde apparaten zijn de servicevoorwaarden van deze derden-begunstigden van toepassing, inclusief de overdraagbaarheid van licenties en andere daarin opgenomen gebruiksregels. Voor zover een OpenTable-restaurant een Platform van een Derde (zoals hieronder gedefinieerd) inschakelt, is het aanbieden, verkopen, kopen of consumeren van alcohol, cannabis, tabak, gokken of gerelateerde producten ("Leeftijdsbeperkte Goederen") onderhevig aan de toepasselijke wetgeving die van toepassing is op dergelijke Leeftijdsbeperkte Goederen, en is OpenTable niet betrokken bij of aansprakelijk voor het aanbieden van dergelijke Leeftijdsbeperkte Goederen door een restaurant. "Platform van een Derde" betekent elk platform, add-on, dienst of product dat niet door OpenTable wordt geleverd en dat een restaurant wenst te integreren of te activeren.

22. Vrijwaring. Restaurants en Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor hun contacten met u en voor alle tegen of door u (of, waar van toepassing, een ontvanger van een OpenTable Gift Card of een Cadeaubon van Andere Aanbieders) ingestelde vorderingen, aansprakelijkheid, geleden letsel, ziekte, schade of gemaakte kosten ("Vorderingen") als gevolg van uw (of die ontvangers) contacten met of bezoek aan een Restaurant of Winkelier of als gevolg van een door een Restaurant of Winkelier aangeboden promotie, aanbieding, product of dienst. Eventuele geschillen dienen rechtstreeks met het betreffende Restaurants te worden beslecht. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, vrijwaart u hierbij alle OpenTable partijen tegen dergelijke Vorderingen. IN VERBAND MET HET VOORGAANDE DOET U, INDIEN U WOONACHTIG BENT IN CALIFORNIË, AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN HET CALIFORNISCHE BURGERLIJK WETBOEK, DAT BEPAALT: “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH, IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van al uw uit het bovenstaande artikel en wetgeving in andere landen met vergelijkbaar effect voortvloeiende rechten en voordelen met betrekking tot het opgeven van onbekende of onvermoede vorderingen die u kunt hebben tegen de OpenTable Partijen met betrekking tot het onderwerp van dit artikel 22. Als u woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie is deze vrijwaring niet van toepassing op schade voortvloeiend uit opzet of ernstige nalatigheid onzerzijds, noch op overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

23. Kennisgeving van inbreuk. Als u meent dat de Services inbreuk maken op uw auteursrecht, verzoeken wij u onze auteursrechtmedewerker daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Diens contactgegevens staan onderaan dit artikel vermeld.

Wij kunnen slechts actie ondernemen indien uw kennisgeving aan het navolgende voldoet:

(a) het moet fysiek of elektronisch door u zijn ondertekend;

(b) het moet vermelden op welk auteursrechtelijk beschermd werk inbreuk gemaakt is volgens u;

(c) het moet vermelden welk item naar uw mening inbreuk maakt op uw werk, vergezeld van voldoende informatie over de plaats waar dat materiaal zich bevindt, zodat wij het kunnen vinden;

(d) het moet vermelden hoe wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres;

(e) het moet een verklaring bevatten dat u te goeder trouw meent dat door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of op grond van de wet geen toestemming is gegeven voor het door u als inbreukmakend aangewezen item om te worden gebruikt in verband met de Services; en

(f) het moet een verklaring bevatten dat de door u in de kennisgeving verstrekte informatie juist is en dat u (op straffe van meineed) bevoegd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht op wiens werk inbreuk is gemaakt.

De contactgegevens van onze auteursrechtmedewerker zijn:

Copyright Enforcement

OpenTable, Inc.

1 Montgomery St., Suite 500

San Francisco, CA 94014, USA

copyright@opentable.com

Nogmaals: wij kunnen geen actie ondernemen als wij niet beschikken over alle vereiste informatie. 

24. Scheidbaarheid. Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst op grond van een toepasselijke rechtsregel geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt verklaard, dan blijft deze Overeenkomst, ongeacht de ongeldige bepaling (of het ongeldige gedeelte ervan), volledig van kracht en wordt deze bepaling of het betreffende gedeelte ervan geacht daarvan niet langer deel uit te maken.

25. Overdracht. Het is Gebruiker niet toegestaan deze Overeenkomst en de op grond daarvan verleende rechten en aangegane verplichtingen op enigerlei wijze over te dragen, te cederen of te delegeren, maar deze Overeenkomst mag door OpenTable wel vrijelijk worden overgedragen, gecedeerd of gedelegeerd.

26. Afstand. Het niet verlangen van naleving van een bepaling van deze Overeenkomst of het niet onmiddellijk afdwingen van naleving van enig uit deze Overeenkomst voortvloeiend recht door een partij houdt niet in dat daarmee permanent afstand wordt gedaan van naleving noch creëert dit de verwachting dat die bepaling of dat recht of andere bepalingen of rechten niet zal/zullen worden afgedwongen.

27. ARBITRAGEOVEREENKOMST, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK, CLASS ACTION EN FORUMKEUZECLAUSULE

Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten (inclusief haar bezittingen en overzeese gebiedsdelen van de VS) of Canada, gaat u ermee akkoord dat alle controverses, geschillen, eisen, vorderingen en rechtsvorderingen (inclusief over de uitleg en het toepassingsbereik van dit artikel en de mogelijkheid de controverse, het geschil, de eis, vordering of rechtsvordering te onderwerpen aan arbitrage) tussen u en de OpenTable Partijen of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden bij uitsluiting en bindend worden beslecht door middel van vertrouwelijke arbitrage. Als u een inwoner bent van Mexico doet u hierbij uitdrukkelijk afstand van uw recht op het instellen van een ‘class action’ voor een Mexicaanse rechter tegen OpenTable en OpenTable Partijen overeenkomstig de bepalingen van het Federale Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código Federal de Procedimientos Civiles) en overige toepasselijke Mexicaanse wetgeving.

Arbitrage vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de Federal Arbitration Act, met uitsluiting van alle andere statelijke of provinciale/territoriale arbitragewetgeving. De arbitrage wordt gehouden voor één in handelsrecht gespecialiseerde arbiter van de American Arbitration Association (“AAA”) die beschikt over ruime ervaring in het beslechten van handelsgeschillen. Zoals aangepast door deze Overeenkomst, en tenzij schriftelijk anders door partijen overeengekomen, zijn op de arbitrage de Commercial Arbitration Rules van de AAA en, indien de arbiter deze van toepassing acht, de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Regels en Procedures") van toepassing.

In geval van arbitrage en voor zover wettelijk toegestaan, gaat u er derhalve mee akkoord UW RECHT OP HET INSTELLEN VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OP TE GEVEN voor het doen gelden of verdedigen van uw rechten UITGEZONDERD voor vorderingen die u instelt voor een rechtbank die rechtspreekt over geringe vorderingen (‘small claims court’). Uw rechten worden vastgesteld door een NEUTRALE ARBITER en NIET door een rechter of jury. U hebt recht op een EERLIJK PROCES, MAAR een arbitrageprocedure is EENVOUDIGER EN VAN BEPERKTERE AARD DAN DE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN EEN RECHTSGEDING. De beslissing van een arbiter is net zozeer uitvoerbaar als een gerechtelijke uitspraak en kan SLECHTS OP BEPERKTE WIJZE DOOR EEN RECHTER WORDEN GETOETST.

In geval van arbitrage en voor zover wettelijk toegestaan, dienen u en OpenTable de volgende regels na te leven: (1) ELKE VORDERING DIE U OF OPENTABLE INSTELT MOET WORDEN INGESTELD IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE BETREFFENDE PARTIJ, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN ‘CLASS ACTION’ OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE; (2) HET IS DE ARBITER NIET TOEGESTAAN DE VORDERINGEN VAN MEERDERE PERSONEN SAMEN TE VOEGEN, ANDERSZINS ZITTING TE HEBBEN IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE OF ‘CLASS ACTION’, OF EEN BESLISSING TE NEMEN DIE GELDT VOOR EEN GROTERE GROEP; (3) indien u kunt aantonen dat de kosten van arbitrage exorbitant zijn in verhouding tot die van een normale gerechtelijke procedure, is OpenTable bereid zoveel van de kosten voor het instellen en voeren van de arbitrageprocedure voor haar rekening te nemen als de arbiter nodig acht om te voorkomen dat de arbitrage uit oogpunt van de kosten te duur wordt in vergelijking met een gerechtelijke procedure; (4) OpenTable behoudt zich tevens het recht voor om, geheel naar eigen keuze, alle kosten voor de arbitrage voor haar rekening te nemen; (5) de arbiter neemt de wettelijk voorgeschreven geheimhoudingsplicht en privacyregels in acht; (6) de arbitrage is vertrouwelijk en u noch wij zijn gerechtigd het bestaan, de inhoud en de uitkomst van de arbitrage openbaar te maken, behoudens voor zover wettelijk voorgeschreven of in het kader van de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis; (7) de arbiter kan alle voorzieningen en remedies opleggen die wettelijk zijn toegestaan; en (8) elke partij draagt zijn eigen advocaatkosten en overige uitgaven, tenzij de wet voorschrijft dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten dient te voldoen, in welk geval deze kosten worden toegekend overeenkomstig het in de toepasselijke wet bepaalde.

Onverminderd het voorgaande heeft zowel u als OpenTable het recht afzonderlijke geringe vorderingen in te stellen bij een ‘small claims court’. Deze arbitrageovereenkomst is verder niet van toepassing op vorderingen met betrekking tot smaad, schending van de Computer Fraud and Abuse Act, en inbreuk of misbruik van een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of bedrijfsgeheim van de wederpartij. Dergelijke vorderingen worden bij uitsluiting ingesteld bij de statelijke of federale rechtbank in San Francisco County, Californië. Daarnaast is elke partij gerechtigd, onverminderd deze arbitrageovereenkomst, een voorlopige voorziening te vorderen bij de statelijke of federale rechtbank in San Francisco County, Californië teneinde de status quo gedurende de arbitrage in stand te houden en partijen komen hierbij overeen zich in dit kader te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in San Francisco County, Californië. Een verzoek om een voorlopige voorziening wordt niet beschouwd als het afstand doen van het recht op arbitrage.

Met uitzondering van lid (1) en (2) van dit artikel (verbod op arbitrage bij een ‘class action’ of groepsactie), indien enig deel van deze arbitrageclausule, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is of wordt verklaard, of anderszins in strijd is met de Regels en Procedures, blijft deze arbitrageclausule voor het overige volledig van kracht en zal deze worden geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen ervan als ware het ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige deel er niet in opgenomen. Mocht echter lid (1) of (2) ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig worden verklaard, dan is deze gehele arbitrageclausule ongeldig en kunt u noch OpenTable arbitrage instellen. Als een vordering, ongeacht de reden, wordt voorgelegd aan een rechtbank en niet in arbitrage (inclusief vorderingen ingesteld door partijen buiten de Verenigde Staten of Canada), dan wordt het geschil bij uitsluiting ingesteld bij een statelijke of federale rechtbank in San Francisco County, Californië.

Voor meer informatie over AAA, de Regels en Procedures, of de procedure voor het instellen van een vordering in arbitrage kunt u bellen met AAA, tel. 800-778-7879, of de website van AAA bezoeken, op http://www.adr.org.

28. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is het recht van de staat Californië, VS, van toepassing, overeenkomstig de Federal Arbitration Act (voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht), met uitsluiting van de beginselen die toepassing van het recht van een ander rechtsgebied voorschrijven. Op grond van het in uw eigen (woon)land toepasselijke recht kunt u tevens bepaalde rechten hebben gericht op de bescherming van de consument. Als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, kunnen partijen er tevens voor kiezen hun consumentengeschillen te beslechten door middel van alternatieve geschillenbeslechting op het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te raadplegen op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

LAATSTELIJK GEWIJZIGD: 2 juni 2022